Planeconomisch beleid gemeente Zwartewaterland

Meerjareninvesteringsprogramma Zwartewaterland

Het opstellen van een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) voor de gemeente Zwartewaterland. In het MIP worden enerzijds de financiële ambities en anderzijds de financiële ruimte voor het realiseren van de ambities in beeld gebracht.

Ruimtelijke ambities

De gemeente Zwartewaterland heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om ruimtelijke investeringen in de centra van de 3 grote kernen: Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De financiële ruimte voor deze investeringen is echter beperkt. Aan bbn adviseurs is gevraagd om de gemeente inzicht te geven in de financiële consequenties van de ruimtelijke investeringen en het effect daarvan op haar begroting.

Financiële verkenning

Na een financiële verkenning van de geambieerde ruimtelijke investeringen, is de financiële ruimte in beeld gebracht. Hiervoor is een zogenaamd MIP opgesteld. Input voor het MIP vormt de financiële ruimte vanuit de cashflow van alle lopende grondexploitaties, vanuit de begroting en vanuit de reservepositie. bbn adviseurs verzorgt reeds vanaf 2007 de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties van de diverse ruimtelijke projecten binnen de gemeente Zwartewaterland.

Knoppenmodel ingezet in coalitieonderhandeling

Vervolgens is een knoppenmodel ingezet, waarmee de effecten van keuzes en prioritering live zichtbaar zijn. Dit model is gepresenteerd aan college en raad en is in april 2010 ingezet bij de totstandkoming van het nieuwe coalitieakkoord.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Zwartewaterland

Meer van een bbn bebouwde wereld