Plan- en vastgoedeconomie Hef Wonen

Hef Wonen is de Rotterdamse corporatie die ontstond bij de splitsing van Vestia. Hef Wonen zocht tijdelijk ondersteuning op het gebied van plan- en vastgoedeconomie. Enerzijds op het gebied van erfpacht, anderzijds voor lopende projecten waaronder Schiebroek-Zuid in Rotterdam.

Erfpacht
Hef Wonen heeft ongeveer 10.000 wooneenheden waar erfpacht van toepassing is. De erfpachtafspraken met de gemeente Rotterdam zijn er in veel verschillende vormen op het gebied van loopduren en voorwaarden.

De erfpachtafspraken resulteren enerzijds in een afslag op de marktwaardering van het vastgoed. Dit waarderingseffect komt tot uitdrukking in de boekwaarde van het vastgoed. Anderzijds heeft de erfpacht een financiële impact bij de verkoop van sociale huurwoningen. In de akte van de woningen staat vaak opgenomen dat de gemeente een bijbetaling verwacht op de historische grondprijs. Deze berekeningsmethodiek is vastgelegd in de ‘bijbetalingsregeling van de gemeente Rotterdam’.

Voor beide erfpachtvraagstukken hebben we een berekening gemaakt van alle woningen waar erfpacht van toepassing is. Daartoe hebben we diverse lijsten met data aan elkaar gekoppeld en zo nodig opgezocht in de vele erfpachtaktes. Hiermee is het vertrouwen in de juistheid van de resultaten sterk verhoogd.

Schiebroek Zuid
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan gebiedsontwikkelingsplannen voor de wijk Schiebroek-Zuid in Rotterdam. De bijna 1000 woningen, die in eigendom zijn van Hef Wonen, zijn oud en slecht geïsoleerd. Het merendeel wordt de komende 10 jaar grondig gerenoveerd. Een klein deel van de woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook is het de bedoeling om de wijk van het gas af te halen. Dat kan eigenlijk alleen als de woningen worden aangesloten op een collectief warmtenet.

Vlakbij de wijk Schiebroek staat een datacentrum waar veel warmte vanaf komt die goed ingezet kan worden om woningen te voorzien van warm water. Om dat mogelijk te maken moet er stevig geïnvesteerd worden in de realisatie van een warmtenet. Samen met woningcorporatie Havensteder, die ook veel woningen in bezit heeft in Schiebroek, wordt in verschillende scenario’s gekeken naar de businesscase van de exploitant van de warmtelevering. De kosten die de aansluiting op het warmtenet voor Hef Wonen met zich mee brengen, worden opgenomen in de businesscase van Schiebroek Zuid. Bbn helpt Hef Wonen hun bijdrage aan een duurzamere wereld te realiseren.

Facts and figures

Opdrachtgever

Hef Wonen

Meer van een bbn bebouwde wereld