Toekomstvisie Van Tuyllpark en Noordelijke Bedrijventerreinen Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer wil een toekomstbeeld vaststellen voor het Van Tuyllpark en de aangrenzende Noordelijke Bedrijventerreinen. Deze visie dient als kader voor alle initiatieven in het gebied. Bij deze visie spelen veel verschillende uitdagingen, onder meer de verbinding van de bedrijventerreinen met het Van Tuyllpark en de relatie tussen het natuurgebied en de omgeving. Op de bedrijventerreinen zijn circa 500 bedrijven gevestigd. In het Van Tuyllpark zijn diverse sportverenigingen, een muziekcentrum en een zwembad gevestigd. Ook wordt een welnesscentrum en een nieuw zwembad in het park gerealiseerd.

Er is een brede inventarisatie gemaakt van alle wensen en eisen van stakeholders, bewoners en ondernemers. Ook zijn door de gemeenteraad een heel aantal wensen en mogelijke invullingen voor het gebied meegegeven. Deze zijn vertaald in ambities en doelstellingen en uitgewerkt in twee stedenbouwkundige modellen met mogelijke bouwstenen voor het gebied. Deze modellen worden beoordeeld. Uit deze modellen wordt een voorkeursmodel samengesteld. Hierbij wordt aangegeven welke eisen en wensen van de raad, bewoners, ondernemers, verenigingen en andere stakeholders worden ingevuld en welke niet. Indien iets niet is overgenomen, wordt aangegeven wat hiervan de reden is.

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat wordt uitgewerkt in de modellen. Door bbn is gestuurd op het inzichtelijk maken van duurzaamheidsfactoren, zodat dit een van de aspecten is waarop de modellen en bouwstenen worden beoordeeld.

Vanaf maart 2023 wordt participatie georganiseerd over de modellen en bouwstenen. Na de zomer van dit jaar vindt besluitvorming over de visie plaats. Vervolgens wordt een uitvoeringsagenda opgesteld en begin volgend jaar vastgesteld door de raad.

Door bbn wordt het procesmanagement ingevuld, waaronder processturing, voorzitten van gemeentelijke projectgroepen, aansturen van het stedenbouwkundige bureau, het voeren van wethoudersoverleggen, overleggen met stakeholders en het organiseren van participatie.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Zoetermeer

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld