Samenwerking gemeente Zwolle en woningcorporaties

Gemeente Zwolle werkt aan een methode om woningcorporaties zo goed mogelijk in positie te brengen bij nieuwe woningbouwontwikkelingen. Er is een werkgroep in het leven geroepen die bestaat uit de wethouder Wonen van de gemeente Zwolle en de bestuurders van de woningcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang. bbn adviseurs begeleidt de werkgroep en schrijft het eindadvies.

Aanleiding
Gemeente Zwolle en de woningcorporaties hebben afspraken gemaakt over de realisatie en exploitatie van sociale huurwoningen. De afspraken zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken. In veel gebiedsontwikkelingen krijgen corporaties een aandeel in de realisatie van sociale huurwoningen. De samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaars en corporaties verdiende verbetering en daarom wordt de huidige werkwijze onder de loep genomen.

In gesprek
Onder begeleiding van bbn adviseurs zijn gemeente en woningcorporaties met elkaar in gesprek gegaan om een proces uit te lijnen dat woningcorporaties in staat stelt de sociale woningbouwopgave in Zwolle gerealiseerd te krijgen Een belangrijk aandachtspunt is betere samenwerking en uitwisseling van informatie tussen corporaties en de gemeente. Aangezien de Prestatieafspraken niet juridisch verankerd zijn, adviseert de werkgroep om daarnaast publiekrechtelijke instrumenten in te zetten. Het omgevingsplan is daarbij het meest passend.

Inspelen op actuele ontwikkelingen woningmarkt
De werkgroep heeft gezorgd voor meer wederzijds begrip tussen corporaties en gemeente. De nieuwe werkwijze moet ervoor zorgen dat betrokkenen beter op de hoogte blijven van elkaars organisaties, beleid en projecten om zo goed te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt van Zwolle.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld