Renovatie hoofdkantoor Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is voornemens het hoofdkantoor te Rotterdam te renoveren. Belangrijkste redenen hiervoor zijn in hoofdzaak de afgeschreven installaties in met name de oudere bouwdelen en de wens om de kantoorinrichting aan te passen aan de gewenste vorm van werken, passend onder de noemer Het Nieuwe Werken. Tevens waren het verbeteren van het comfort, het verbeteren van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de entree en het uitvoeren van enkele onderhoudswerkzaamheden (oa  verwijderen asbest) onderdelen van de renovatieopgave.

Bij dit project zijn er tbv het ontwerptraject diverse adviseurs gecontracteerd. De aannemer van het casco, bouwkundige werken en installaties, zijn in bouwteam betrokken in het D.O. Nadat deze partijen via aanbestedingsprocedures, begeleid door bbn, waren gecontracteerd begon de VO+ fase. Onder leiding van bbn  is gestart met een variantenstudie om te komen tot de werkelijke omvang van de renovatie in relatie tot het beschikbare budget. De gekozen variant is dankzij diverse intensieve ontwerpteamvergaderingen uitgewerkt tot een bouwkundig, installatietechnisch en inrichtingsontwerp. Tijdens dit proces heeft bbn opgetreden als procesleider en voorzitter van de diverse bijeenkomsten. Tijdens de ontwerpteam bijeenkomsten is er gewerkt met een LEAN-planning, waardoor alle werkzaamheden van alle disciplines nauw op elkaar konden worden afgestemd en er geen onnodige tijd verloren ging. Daarnaast is er ook veel bilateraal overleg geweest tussen bbn en de opdrachtgever, om er zorg voor te dragen dat de gewenste kwaliteit binnen het budget en binnen de gewenste planning werd geleverd. De kosten zijn steeds door onze bouwkostendeskundigen getoetst.

Geleverde diensten en resultaten

Projectmanagement, Opstellen Programma van Eisen, begeleiden onderhandse aanbesteding interieurarchitect, bouwkundig uitwerkingsbureau, adviseur installaties en adviseur voor bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid, haalbaarheidsstudie, begeleiden Europese aanbesteding uitvoerende partij, contractbewaking, bouwkostenmanagement, advies inzake Technisch beheer, Plantoetsing, risico-management.

Facts and figures

Opdrachtgever

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

Geleverde diensten

Architect

Interieur: Fokkema & Partners

Omvang

8000m², 4200m² renovatie

Meer van een bbn bebouwde wereld