Ontwikkelingsstrategie accommodaties Gemeente Voorschoten

Hoe kunnen wij onze maatschappelijke voorzieningen goed huisvesten, voldoende woningen bouwen én het centrum versterken? Met die vraag van gemeente Voorschoten in het achterhoofd onderzocht bbn adviseurs de ontwikkelmogelijkheden van 16 gemeentelijke gebouwen: van gemeentewerf en bibliotheek tot aan onderwijslocaties.

Toekomstwensen

Voorschoten wil duurzaamheid en ontmoeting stimuleren in de gemeente, inwoners een hoge kwaliteit aan voorzieningen bieden en tegelijkertijd woningen realiseren volgens de opgestelde woonvisie. De adviseurs van bbn spraken met gebruikers van de huidige accommodaties over hun toekomstwensen. “Dat leverde een berg aan informatie op,” vertelt Sidney Mac Gillavry van bbn adviseurs. “Door samen met de betrokkenen enkele oplossingsroutes te beoordelen, hebben we de partijen zicht gegeven op wat ze écht belangrijk vinden. We hebben ook bekeken welke projecten gebundeld moeten worden en welke juist niet.”

Uitdaging en oplossingsroute

“De gemeente Voorschoten heeft veel wensen, die allemaal begrijpelijk zijn. Vanwege de beperkte middelen kunnen niet alle wensen gehonoreerd worden. Hoe maak je dan een keuze die voldoende draagvlak heeft zodat je ook echt tot uitvoering komt? Dat kan door inzichtelijk te maken wat de verschillende oplossingsroutes juist wel of juist niet opleveren. En daar dan een open gesprek over aangaan met elkaar. Dan wordt helder welke route het meeste draagvlak heeft.”

Grootste winst

“Door onderscheid te maken tussen projecten die snel kunnen worden gestart en projectideeën waarvan het realiteitsgehalte nog moet worden uitgezocht, voorkom je dat alles op alles moet gaan wachten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de grootste winst is te behalen door het terugbrengen van het aantal gebouwen dat de gemeente in bezit heeft. Eenmalige grondopbrengsten of het optimaliseren van de vastgoedexploitatie helpen wel, maar geven op de langere termijn niet de doorslag.”

Hoe nu verder?

De gemeente Voorschoten start met het opzetten van enkele projecten en de projectorganisatie. De meest cruciale projectideeën worden op korte termijn concreet gemaakt en op haalbaarheid getoetst. Zo wordt snel helder of ze bijdragen aan de doelen van Voorschoten om voldoende woningen te realiseren en om duurzaamheid en ontmoetingen in het centrum te stimuleren.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Voorschoten

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld