Kindercluster Ibisdreef Utrecht

Het Masterplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs beschrijft op hoofdlijnen een omvangrijke aanpak van achterstallig onderhoud, renovatie en nieuwbouw voor onderwijsvoorzieningen in Utrecht. Het Masterplan is een gezamenlijk plan van de gemeente Utrecht en alle Utrechtse schoolbesturen.

Onderdeel van het Masterplan is het project ‘Kindercluster Ibisdreef’. Dit project betreft gebouwen met voorzieningen voor meerdere maatschappelijke partijen. De benaming ‘kindercluster’ geeft aan dat een groot deel van de opgave bestaat uit voorzieningen die voornamelijk voor scholen en hun leerlingen zijn bedoeld.

Het doel van dit project was een gebouw te realiseren dat langjarig (afschrijvingstermijn 40 jaar) kan presteren voor de doelen van de deelnemende partijen. Gedurende de levensduur van het vastgoed zullen, door veranderende visie of door krimp/groei, aanpassingen aan het gebouw op eenvoudige wijze gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat er eenvoudige principes gehanteerd moesten worden in eigendomsstructuur, ruimtelijk ontwerp, constructie en installatie. Het programma van de nieuwbouw van ca. 4.150 m2 omvatte de volgende voorzieningen:

  • 2 basisscholen met voor- en vroegschoolse educatie (3.300 m2)
  • gymzaal (455 m2)
  • een ouderlokaal (115 m2)
  • een multifunctionele ruimte (230 m2)

Door de gemeente werd besloten het project als Engineer & Build opdracht aan te besteden, waarbij realisatie van lage exploitatiekosten (duurzaamheid, onderhoud) en een goed binnenklimaat kern van de opgave waren.

bbn is ingeschakeld als project- en bouwkostenmanager voor de begeleiding tijdens het gehele programma-, ontwerp- en bouwproces. Uw werkzaamheden bestonden o.a. uit opstellen van het Technisch Programma van Eisen, de ontwerpbegeleiding, de bouwkostenbegeleiding, de begeleiding van de E&B aanbesteding, de directievoering en het toezicht, advisering over meer- en minderwerk, toetsing van de kwaliteit in het werk en het verzorgen van de oplevering.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Geleverde diensten

Architect

SVP architectuur en stedenbouw

Omvang

4.180 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld