Gemeentehuis Wijdemeren

Per 1 januari 2002 heeft er een fusie plaatsgevonden van drie gemeenten tot een nieuwe gemeente Wijdemeren. Het betreft de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg. De gemeente Wijdemeren wenst de definitieve huisvesting van bestuurlijke en ambtelijke organisatie in een gemeentehuis onder te brengen.

Van centrale huisvesting is als tijdelijke oplossing al sprake in de vorm van het huurpand Rading 1 te Hilversum, waarvoor een huurcontract is afgesloten. Voor de definitieve huisvesting ziet men thans drie mogelijke alternatieven: 

  • nieuwbouw na sloop van verzorgingstehuis Brugchelen te ‘s-Graveland;
  • herontwikkeling van monument Westerveld te ‘s-Graveland;
  • langdurig verwerven van het huurpand Rading 1 te Hilversum.

De gemeente heeft bbn gevraagd te ondersteunen bij het onderzoek naar de huisvestingsalternatieven. Om dit goed te laten plaatsvinden, is allereerst een eenduidige visie op het toekomstig functioneren van de gemeentelijke organisatie opgesteld. Deze visie is vertaald in een Programma van Eisen (PvE) waarna is gekeken op welke wijze het PvE ingepast kon worden op de mogelijke alternatieve locaties. Van alle alternatieven zijn de voor- en nadelen in beeld gebracht zowel met betrekking tot de mate waarin het alternatief voldoet aan het PvE, als de investeringskosten, de exploitatiekosten, bereikbaarheid, uitstraling en dergelijke. Het is duidelijk dat daarbij sprake is van een intensief proces dat nauwlettend gevolgd wordt door de lokale politiek. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten het huurpand in eigendom te verwerven en geschikt te maken voor langdurige bewoning door de gemeentelijke organisatie.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente Wijdemeren

Meer van een bbn bebouwde wereld