Exploitatieplan Panoven IJsselstein

Het voornemen bestaat om in het gebied tussen de Hogedijk, Panoven en Baronieweg te IJsselstein twee supermarkten en bedrijvigheid te realiseren. Daarnaast wordt de huidige verkeersstructuur heringericht, zodat het plangebied en het bedrijventerrein ten westen van het plangebied beter worden ontsloten vanaf de Baronieweg.

Kostenverhaal

De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voor deze ontwikkeling vastgesteld, het bestemmingsplan Panoven – Baronieweg. Omdat de gemeente ten aanzien van een gedeelte van de gronden, wat nog niet is verworven, nog geen anterieure afspraken heeft gemaakt dient de gemeente voor het kostenverhaal een exploitatieplan vast te stellen. In opdracht van de gemeente IJsselstein heeft bbn adviseurs het exploitatieplan opgesteld.

Toerekeningscriteria

Het exploitatieplan is opgesteld conform de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De inbrengwaardes zijn geraamd door een onafhankelijk taxateur. Een bijzonder punt van aandacht vormt de toerekening van de kosten van de herinrichting van de Baronieweg. Deze kunnen vanuit de criteria, profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit niet volledig worden toegerekend aan de bouwplannen in het naastgelegen gebied.

Exploitatiebijdrage

Met het opstellen en vaststellen van het exploitatieplan voldoet de gemeente aan de vereisten van de Wro. Het exploitatieplan biedt duidelijkheid over de toerekening en verdeling van de kosten en de door de eigenaar te betalen exploitatiebijdrage.

Facts and figures

Opdrachtgever

Gemeente IJsselstein

Omvang

41.000 m2

Meer van een bbn bebouwde wereld