Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  » 
  3. Diensten
  4.  » Nuchter omgaan met stikstof

Nuchter omgaan met stikstof

Stikstof gijzelt de bouw.  Talloze projecten liggen stil. Bij bbn adviseurs vroegen we ons af in welke mate stikstof een rol speelt bij onze projecten. Een rondgang langs collega’s leert ons dat een nuchtere en zorgvuldige benadering van het stikstofvraagstuk de meeste problemen snel kan oplossen, zonder grote gevolgen voor projecten.

Weet u het nog? Eind mei 2019 haalde de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is bij alle activiteiten met een kans op een significant negatief effect sprake van vergunningplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Een toets bepaalt of een project significant negatieve effecten zal veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

Stappenplan
Eind mei 2019 viel de vergunningverlening stil en was er onduidelijkheid bij alle betrokkenen. Nu de rook is opgetrokken, ontstaat  voor de meeste projecten een werkbare situatie. Voor elke geplande bouwactiviteit moet worden bepaald of significant negatieve effecten zullen ontstaan. Dit betekent een extra stap in het voortraject en het vergunningstraject. bbn adviseurs heeft hiervoor een stappenplan klaarliggen.

Eerst bekijken we de afstand van het project ten opzichte van het Natura 2000-gebied. Is die afstand kleiner dan tien kilometer dan moet de depositie van stikstof met een AERIUS berekening worden bepaald. Volgt er uit die berekening een effect groter dan 0.00 mol stikstof per hectare per jaar, dan zijn er twee vervolgstappen:

  1. Maatregelen nemen om de stikstofdepositie te verkleinen.
  2. De gevonden waarde laten toetsen door een ecoloog in een ecologische voortoets.

Maatregelen om de stikstofdepositie te verkleinen kunnen leiden tot hogere kosten voor het bouwproject. De maatregelen kunnen ook positieve effecten hebben. Te denken valt aan beleving van de eindgebruiker, minder hinder voor omwonenden, marketing.

Bij een ecologische voortoets kan een ecoloog mogelijk met wetenschappelijk onderzoek aantonen dat significante effecten op de stikstofgevoelige habitattypes zijn uit te sluiten. In dat geval krijgt het project zonder kostenverhogingen een vergunning.

Kortom, in het voortraject dient rekening te worden gehouden met een extra stap. bbn adviseurs kan hierbij helpen zodat u met een gericht advies een optimaal resultaat kunt halen. Neem de juiste stappen, met oog voor kosten en voor het gewenste resultaat!

Voor meer informatie over onze activiteiten bij dit project:

Erik den Breems, 06 – 22 60 82 45 of e.den.breems@bbn.nl

  

*Stikstof is op zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu, 78 procent van de lucht bestaat eruit. Wat bedoeld wordt zijn de schadelijke stikstofverbindingen zoals stikstofoxiden (NO) en ammoniak. Stikstofoxiden komen ​vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals in gasketels, auto’s en bouwmaterieel. Ammoniak (NH) ontstaat vooral door  veeteelt.