Nuchter omgaan met stikstof

Gijzelt stikstof de bouw? Weet u het nog? Eind mei 2019 haalde de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is bij alle activiteiten met een kans op een significant negatief effect sprake van vergunningplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Een toets bepaalt of een project significant negatieve effecten zal veroorzaken op de instandhoudings-doelstellingen van Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

En nu weer de uitspraak van 2-11-22 dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. Hierdoor dreigen talloze projecten te vertragen. En dat is jammer, in een tijd waarin we juist willen versnellen met verduurzaming en woningbouw. Ook bij bbn adviseurs vroegen we ons af wat de recente uitspraak betekent voor onze projecten. Een rondgang langs collega’s leert ons dat een nuchtere en zorgvuldige benadering van het stikstofvraagstuk de meeste problemen snel kan oplossen, zonder grote gevolgen voor projecten. Welke stappen moet je daarbij zetten?

Stappenplan
Voor elke geplande bouwactiviteit moet worden bepaald of significant negatieve effecten zullen ontstaan. Niet alleen in de eindsituatie, maar dus ook tijdens de bouwfase. Dit betekent een extra stap in het voortraject en het vergunningstraject. bbn adviseurs heeft hiervoor een stappenplan klaarliggen.

Eerst bekijken we de afstand van het project ten opzichte van het Natura 2000-gebied. Is die afstand kleiner dan tien kilometer dan moet de depositie van stikstof met een AERIUS berekening worden bepaald.

Daarbij gaat het om de stikstof die wordt veroorzaakt door de bouwactiviteiten.  Voor die berekening maken we inzichtelijk welk materieel de aannemer nodig heeft. Daarbij bepalen we ook de ABK (Algemene Bouwplaats Kosten).

Volgt er uit de AERIUS berekening een effect groter dan 0.00 mol stikstof per hectare per jaar, dan dienen maatregelen getroffen te worden om de stikstofdepositie te verkleinen. Bijvoorbeeld de inzet van elektrisch materieel.

Maatregelen om de stikstofdepositie te verkleinen kunnen leiden tot hogere (ABK) kosten voor het bouwproject. Ook die maken we inzichtelijk, zodat gezocht kan worden naar een haalbare oplossing.

Ook kan een ecologische voortoets worden gemaakt, waarbij een ecoloog mogelijk met nader onderzoek aantoont dat significante effecten op de stikstofgevoelige habitattypes zijn uit te sluiten.

Kortom, in het voortraject dient rekening te worden gehouden met een extra stap. bbn adviseurs kan hierbij helpen zodat u met een gericht advies een optimaal resultaat kunt halen. Neem de juiste stappen, met oog voor kosten en voor het gewenste resultaat!

Voor meer informatie over onze activiteiten bij dit project:

Ronald Wolvekamp, 06 – 53 67 52 10 rmj.wolvekamp@bbn.nl

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.