Omgevingsvisie Gorinchem 2050 “Stad in Balans”

Drie strategische ruimtelijke doelen voor Gorinchem
Afgelopen december is tijdens de gemeenteraadsvergadering de omgevingsvisie Gorinchem “Stad in Balans” vastgesteld. De omgevingsvisie geeft een beeld van wat de stad tot 2050 wil bereiken in de fysieke leefomgeving. Het is een weerspiegeling van de gedeelde ambities en doelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, economische groei en sociale samenhang. Het dient als kompas voor de besluitvorming en stippelt de koers uit naar een stad waarin iedereen zich thuis blijft voelen.

De omgevingsvisie heeft 3 strategische ruimtelijke doelen voor Gorinchem:

  • gezonde groei
  • gezonde inwoners
  • een groene stad

Gorinchem kiest door gericht te groeien voor een compacte en duurzame manier van ontwikkelen, met het accent binnen de huidige stadsgrenzen. Transformatie van oude bedrijventerreinen en vernieuwing van de naoorlogse wijken wordt ingezet voor het versterken van het sociale netwerk, verduurzaming van de hele stad en bescherming van het erfgoed. Een mix van wonen, werken en voorzieningen is het uitgangspunt. Groei is geen doel op zich, maar een kans om ontbrekende schakels op het gebied van wonen, werk en voorzieningen aan de stad toe te voegen. Dat betekent dat er nieuwe vormen van stedelijkheid (bijvoorbeeld: gemixte woon-werkgebieden, hogere dichtheden, gezonde openbare ruimte, deelmobiliteit) aan de stad worden toegevoegd. Nieuwe ruimte voor werklocaties maakt de weg vrij voor een meer circulaire en duurzame invulling van de economie.

Met gezond bewegen, zonder excuses geeft Gorinchem ruim baan aan lopen, fietsen en openbaar vervoer. In 2050 is Gorinchem een wandel- en fietsstad. De openbare ruimte biedt een plek voor ontmoeting, beweging en verbinding tussen inwoners en gebieden. Minder auto’s in de stad biedt ruimte voor vergroenen. Zo wordt in alle wijken de kwaliteit van leven verbeterd. Meer groen en toepassen van innovatieve oplossingen helpen om de stad natuurinclusief, klimaatbestendig en leefbaar te houden voor mens, dier en plant.

De verdichting van de stad wordt gecombineerd met vergroening van de stad. Gorinchem kiest waar mogelijk voor vergroening in plaats van verstening en omarmt initiatieven vanuit de samenleving om nog meer te vergroenen. Met groene aders in de stad wordt de stad sterker met het omliggende  landschap verbonden. Deze doelen geven richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Gorinchem. Per wijk of gebied krijgen de doelen een andere invulling. Dit wordt de komende jaren per gebied verder uitgewerkt. 

De Omgevingsvisie vormt de leidraad voor de fysieke leefomgeving van de stad tot 2050 en is het resultaat van onze samenwerking met bedrijven, bewoners en andere stakeholders uit de stad. Met de vaststelling van de omgevingsvisie zet Gorinchem een belangrijke stap in de richting van een duurzame, inclusieve, en toekomstbestendige stad.

bbn heeft de gemeente geadviseerd tijdens het opstellen en vaststellen van de omgevingsvisie. De vaststelling van de omgevingsvisie vormt de start voor het opstellen van de gebiedsgerichte uitwerking in gebiedspaspoorten. Bbn adviseurs mag dit jaar aan de slag met het gebiedspaspoort Vleugels van de Stad.

Klik hier voor meer informatie!

Dit vinden wij ook belangrijk nieuws

Niet alleen bbn maar ook andere partijen werken aan een betere wereld. Want samen bereiken we meer. Wij lezen het nieuws en lichten de belangrijkste berichten uit.