Selecteer een pagina

Planeconomie

Planeconomie

Financieel advies voor gemeente Oldebroek

Financieel advies voor gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek had behoefte aan een onafhankelijke analyse van de bouwkostenberekening die de aannemer had gemaakt voor het bouwen van een nieuwe sporthal in Oosterwolde. Grondwaardeberekening Vlak naast de nieuwe sporthal wordt door dezelfde aannemer een...

Masterplan binnensportaccommodaties gemeente Zeist

Masterplan binnensportaccommodaties gemeente Zeist

​De gemeente Zeist heeft een aantal binnensportaccommodaties in eigendom. Deze accommodaties bestaan uit gymlokalen (bij basisscholen), sporthallen en een zwembad. Daarnaast zijn er binnen de gemeentegrenzen diverse binnensportaccommodaties in eigendom van derden,...

Herziening grondexploitaties gemeente Culemborg

Herziening grondexploitaties gemeente Culemborg

Gemeente Culemborg wilde in 2019 een kwaliteitsslag maken in de grondexploitaties, met een betere onderbouwing en meer communicatieve kracht. Grondexploitatie is meer dan een spreadsheet Het overzicht van de grondexploitaties bij de gemeente Culemborg bestond uit een...

Herontwikkeling Stadsoevers Roosendaal

Herontwikkeling Stadsoevers Roosendaal

De gemeente Roosendaal is voornemens de ontwikkeling van het project Stadsoevers opnieuw ter hand te nemen en deze ontwikkeling grotendeels in eigen beheer op te zetten. Aan bbn adviseurs is gevraagd om de wijze waarop de gemeente de exploitatieopzet vorm heeft...

Zorgcomplex Prins Hendrikstraat te Woudenberg

Zorgcomplex Prins Hendrikstraat te Woudenberg

In korte tijd deed bbn een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuw zorgcomplex in Woudenberg. Reinaerde kon daarmee de architect aansturen, het programma scherp definiëren en met de gemeente in gesprek. De gemeente Woudenberg heeft aan Reinaerde...

Nieuwbouw brandweerkazerne Bunschoten

Nieuwbouw brandweerkazerne Bunschoten

De gemeente Bunschoten heeft de brandweerkazerne in Bunschoten-Spakenburg gesloopt en een nieuwe kazerne gebouwd. bbn was verantwoordelijk voor de aanbesteding van de bouwopgave en het begeleiden van het ontwerpproces. De brandweerkazerne in Bunschoten was sterk...

Exploitatieplan Panoven IJsselstein

Exploitatieplan Panoven IJsselstein

Het voornemen bestaat om in het gebied tussen de Hogedijk, Panoven en Baronieweg te IJsselstein twee supermarkten en bedrijvigheid te realiseren. Daarnaast wordt de huidige verkeersstructuur heringericht, zodat het plangebied en het bedrijventerrein ten westen van het...

Nieuw-Kralingen Rotterdam

Nieuw-Kralingen Rotterdam

Heijmans (Proper-Stok Ontwikkelaars) en Era Contour hebben het initiatief opgepakt om ten noorden van de Kralingse Plassen in Rotterdam een nieuwe woonlocatie te ontwikkelen. Het gebied is nu in gebruik als kwekerij van de gemeente Rotterdam en als bedrijventerrein....

Centrumplan Krimpen aan de Lek

Centrumplan Krimpen aan de Lek

De gemeente Nederlek heeft een Structuurvisie opgesteld om de ruimtelijke structuur van de beide dorpen (Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek) te verbeteren. Bbn adviseurs is als projectmanager bij nagenoeg alle projecten daarin betrokken (geweest). Het dorp Krimpen aan...

Ontwikkeling de Baronie te Alphen aan den Rijn

Ontwikkeling de Baronie te Alphen aan den Rijn

Bij de transformatie van het Rijnhavengebied in Alphen aan den Rijn is de Baronie één van de eerste te ontwikkelen locaties. Op het terrein van deze voormalige chocoladefabriek komen winkels, kantoren, appartementen en een parkeergarage. Zaken doen In dit project...

Nieuwbouw huurwoningen in Driemond

Nieuwbouw huurwoningen in Driemond

In Driemond, een klein dorp nabij Amsterdam Zuidoost, is een locatie binnen het bestaande dorp beschikbaar na sloop van een school. De gemeente heeft de locatie aangeboden aan de lokale corporatie De Goede Woning. Om hier een goede beslissing over te kunnen nemen,...

Financiële verkenning Oosterbeer Amsterdam

Financiële verkenning Oosterbeer Amsterdam

NS Stations wil graag inzicht in de potentiele verkoopopbrengst van de locatie Oosterbeer en heeft aan bbn adviseurs gevraagd deze te bepalen. Functieverandering aanstaande Op de restanten van een spoorbrug na, zijn de sporen rondom de locatie Oosterbeer verdwenen,...

Campus Hasselt in Belgie

Campus Hasselt in Belgie

De campus in Hasselt kent een eenzijdige belevingswereld en omvat een breed scala aan uiteenlopende onderwijstypen. Elke gebruiker heeft haar eigen wensen en toekomstbeelden. De campus heeft daarnaast echter ook een functie als stadsdeel binnen de stad Hasselt....

Woningbouw De Del Rozendaal

Woningbouw De Del Rozendaal

De gemeente Rozendaal transformeert de voormalige sportvelden ‘De Del’ naar woongebied met brede school. Voor de gemeente is een goed financieel fundament belangrijk. Een nieuwe school nodigDe Dorpsschool in Rozendaal was aan vervanging toe. De bestaande voetbalvelden...

Herstructurering Maritzstraat Wassenaar

Herstructurering Maritzstraat Wassenaar

Woningbouwvereniging St. Willibrordus is voornemens hun 57 woningen in de Pieter Maritzstraat en een deel van de St. Willibrordusstraat en Hallekensstraat te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Binnen de contouren van het plangebied dient een nieuw plan te worden...

Willinkplein Emmen

Willinkplein Emmen

De gemeente Emmen wil de gewenste toegang tot het vernieuwde stadscentrum onder meer realiseren door een verbinding tussen oost en west te creëren. Ahold Vastgoed heeft daartoe samen met de gemeente de mogelijkheden onderzocht voor een commerciële ruimte aan de...

Bedrijventerrein Kissel-Voskuilenweg Heerlen

Bedrijventerrein Kissel-Voskuilenweg Heerlen

Een herstructureringsopgave in Heerlen waarbij bestaande en toekomstige bedrijvigheid, woningbouw, openbare ruimte en infrastructuur met elkaar verbonden zijn. Opsplitsen geeft helderheid In opdracht van Tarra is door bbn adviseurs een globale doorrekening gemaakt aan...

Gronden Breen  Plan Welgelegen Ouddorp Goedereede

Gronden Breen Plan Welgelegen Ouddorp Goedereede

De locatie bevindt zich in de kern Ouddorp en is in eigendom bij 2 partijen; de gemeente Goedereede en de woningbouwvereniging Beter Wonen. bbn adviseurs heeft zich vanaf de eerste vlekkenplannen met de economische uitvoerbaarheid van het project bezig gehouden. Dit...

Parkeergarage Het Rond Zeist

Parkeergarage Het Rond Zeist

Stedelijk kerngebiedHet gebied bij het monumentale oude Raadhuis had de potenties om de leefbaarheid en de voorzieningen in het centrum van Zeist te versterken. Een nieuwe ondergrondse parkeergarage was daarin noodzakelijk. bbn adviseurs heeft de ontwikkeling van de...

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Woonlocatie Nuenen-West Nuenen

Second Opinion Nuenen-West De gemeente Nuenen stond aan de vooravond van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Nuenen-West en wilde graag een onafhankelijk oordeel over de grondexploitatie. Zekerheid in samenwerking Binnen de regio Eindhoven heeft de gemeente...

Woonlocatie Huis ter Heide West Zeist

Woonlocatie Huis ter Heide West Zeist

Huis ter Heide West is een pilotproject van de gemeente Zeist om bewoners intensief te laten participeren in de planvorming voor woningbouw. Bewonersparticipatie bij gebiedsontwikkeling In dit bijzondere proces werd het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor...

Woonlocatie Sportpark van den Wildenberg Goirle

Woonlocatie Sportpark van den Wildenberg Goirle

Verplaatsing en herontwikkeling De gemeente Goirle beoogt de sportvoorzieningen op Sportpark van den Wildenberg te verplaatsen naar een grotere locatie. Het oude sportpark wordt vervolgens herontwikkeld tot woningbouw. Woningbouw financiert sport De doelstelling van...

Universiteit Campus Maastricht

Universiteit Campus Maastricht

Bij de ontwikkeling van Campus Maastricht, het prestigieuze ontwerp van Calatrava, ontstonden problemen. Het project dreigt stuk te lopen Servatius ontwikkelde tot 2009 dit gebouw samen met de Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht, om zo de internationale...

Centrumplan Noordpool Olst Wijhe

Centrumplan Noordpool Olst Wijhe

Het Centrumplan Noordpool te Wijhe bestond uit het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het centrumgebied van Wijhe, inclusief het opstellen van een intentieovereenkomst.Ruimte voor herontwikkeling Door de verplaatsing van het gemeentehuis in Wijhe is er in...

Planeconomisch beleid gemeente Zwartewaterland

Planeconomisch beleid gemeente Zwartewaterland

Meerjareninvesteringsprogramma Zwartewaterland Het opstellen van een Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) voor de gemeente Zwartewaterland. In het MIP worden enerzijds de financiële ambities en anderzijds de financiële ruimte voor het realiseren van de ambities in...

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Herontwikkeling Culemborg aan de Lek Culemborg

Gemeente en marktpartij willen onafhankelijk advies over de financiële haalbaarheid van deze complexe gebiedsontwikkeling.Op zoek naar balans tussen ambitie en haalbaarheid In Culemborg aan de Lek worden rivierverruiming, delfstofwinning en natuurontwikkeling...

Zorgcomplex Sint Willibrord Boskamp Olst-Wijhe

Zorgcomplex Sint Willibrord Boskamp Olst-Wijhe

Sint Willibrord BoskampHet opstellen van een haalbaarheidsonderzoek voor de herontwikkeling van het zorgcomplex Sint Willibrord en de bijbehorende aanleunwoningen.  Behoud van zorgvoorzieningenDe gemeente Olst-Wijhe wil zorgvoorzieningen binnen de kernen behouden....

Herontwikkeling Dorpsplein Soesterberg

Herontwikkeling Dorpsplein Soesterberg

De huidige situatie op en rondom het Dorpsplein in Soesterberg vroeg om een verbetering van de ruimtelijke- en functionele kwaliteit. Binnen het kader van het ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is aan bbn adviseurs gevraagd om een...

Multifunctionele accommodatie Hart voor Koolhof Deurne

Multifunctionele accommodatie Hart voor Koolhof Deurne

In Deurne wil de gemeente een nieuw centrum ontwikkelen in de wijk Koolhof. In het centrum moet een multifunctionele accommodatie gerealiseerd gaan worden. Een nieuw cluster van maatschappelijke voorzieningen De ontwikkeling bestaat uit een brede school, een nieuwe...

Herhuisvesting RWE Energy Helmond

Herhuisvesting RWE Energy Helmond

Door in- en externe factoren is er behoefte ontstaan voor herhuisvesting van de vestiging van RWE Energy in Helmond. Intern is er behoefte aan uitbreiding en herpositionering als gevolg van de afsplitsing van netbeheer. Extern heeft de gemeente Helmond aangeven de...

Sportlocatie Villa Industria Hilversum

Sportlocatie Villa Industria Hilversum

Samen met Mourik Groot-Ammers en De Alliantie ontwikkelde Proper-Stok Groep B.V. het plan Villa Industria. De locatie is beter bekend als het Regev-terrein te Hilversum. Het ontwerp van het plan refereert aan het industriële verleden en biedt tegelijkertijd een...

Stadsbuurten Rijnboog Arnhem

Stadsbuurten Rijnboog Arnhem

Het Rijnboog project beslaat het gebied tussen de binnenstad, het station en de Rijn. De ambitie van het project is dit gebied bij de binnenstad te betrekken waarbij de relatie tussen de binnenstad en de Rijn prominenter wordt. Samen met de ontwikkelingen rondom...

Centrumplan Oosseld Doetinchem

Centrumplan Oosseld Doetinchem

De gemeente Doetinchem en Sité Woondiensten hebben een raamovereenkomst gesloten voor de herstructurering van de woonwijk Oosseld. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de herstructurering gestalte dient te krijgen. De gemeente heeft een krediet beschikbaar...

Herstructurering Professorenbuurt Franeker

Herstructurering Professorenbuurt Franeker

Woningstichting Optimaal en de gemeente Franekeradeel gaan samen de professorenbuurt in Franeker aanpakken door middel van herstructurering. bbn adviseurs is als onafhankelijke derde partij ingeschakeld om de financiële effecten van de verschillende...

Centrumplan Helmond

Centrumplan Helmond

In opdracht van BVR adviseurs geeft bbn adviseurs inhoud aan de plan-economische discipline bij de Toekomstvisie van de gemeente Helmond en de verdere uitwerking daarvan in het Centrumplan voor Helmond: een herstructureringsopgave voor de binnenstad. Aan de hand van...

Woonlocatie Meerkerk Zuid Zederik

Woonlocatie Meerkerk Zuid Zederik

In de kernen van Zederik konden de afgelopen jaren weinig woningen worden gebouwd. Het provinciale Streekplan Zuid-Holland Oost maakte dat onmogelijk. Gezien de grote behoefte aan nieuwe woningen is het Streekplan aangepast. Royal Haskoning heeft in opdracht van de...

Herstructurering Westwijk Vlaardingen

Herstructurering Westwijk Vlaardingen

In de Westwijk in Vlaardingen speelt de opgave van de herstructurering van een na-oorlogse woonwijk. Renovatie van woningen, sloop van bestaande bebouwing, nieuwbouw van koopwoningen en de herinrichting van de openbare ruimte zijn aspecten die hierbij aan de orde zijn...

Villa Industria Hilversum

Villa Industria Hilversum

De gemeente Hilversum organiseerde een Europese aanbesteding voor de herontwikkeling van het REGEV-terrein. Opzet is om vanuit de nieuwbouw van woningen de omvangrijke bodemsanering op dit voormalig gasfabriekterrein te kunnen financieren. Een consortium, bestaande...

Herontwikkeling Vijfsluizen Vlaardingen

Herontwikkeling Vijfsluizen Vlaardingen

OVG projectontwikkeling heeft het voormalige sportterrein van Shell, Vijfsluizen, in Vlaardingen verworven. Shell heeft voor de herontwikkeling van dit voormalige sportterrein een competitie uitgeschreven. OVG heeft deze gewonnen door haar creatieve visie op het...

Transwijk Utrecht

Transwijk Utrecht

SHBU heeft het voornemen om haar huidige gebouwencomplex Transwijk onderhands te verkopen aan een woningcorporatie, om vervolgens huurder te worden van (een gedeelte van) het nieuw te ontwikkelen complex. Zij heeft bbn adviseurs gevraagd om de verkoopwaarde van de...

Woonlocatie Landgoed Driessen Waalwijk

Woonlocatie Landgoed Driessen Waalwijk

In Waalwijk wordt een uitbreidingswijk ontwikkeld, grenzend aan een beschermd natuurreservaat. Bij het ontwerp van het nieuwbouwplan worden de bestaande natuurgebieden behouden en versterkt. De ambities die aan Landgoed Driessen ten grondslag liggen komen tot uiting...

Herontwikkeling Norfolkterrein Scheveningen

Herontwikkeling Norfolkterrein Scheveningen

Als gevolg van de verhuizing van Norfolkline naar Vlaardingen was het voormlaige Norfolklineterrein in Scheveningen-Haven beschikbaar voor ontwikkeling. De gemeente Den Haag heeft een marktconsultatie uitgeschreven om de ontwikkelpotentie van dit gebied te...

Stedelijke vernieuwing: van Spoorhaven naar Stadsoevers

Stedelijke vernieuwing: van Spoorhaven naar Stadsoevers

Spoorhaven is een verouderd bedrijventerrein in de gemeente Roosendaal dat de komende jaren wordt getransformeerd tot de nieuwe stadswijk Stadsoevers, met op loopafstand van het stadscentrum 875 woningen en voorzieningen. Stadsoevers heeft alle kenmerken van een...

Binnenstedelijke Vernieuwing IJsselstein

Binnenstedelijke Vernieuwing IJsselstein

In opdracht van de gemeente IJsselstein levert bbn adviseurs financiële expertise bij de het project verbeter de binnenstad. Met dit project wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en een vergroting van het winkelareaal en het...

Uitleglocatie Tiendhoek II Lekkerkerk Nederlek

Uitleglocatie Tiendhoek II Lekkerkerk Nederlek

Het gebied Tiendhoek II is een weidegebied aan de rand van de bestaande kern Lekkerkerk. Een centraal in het plangebied gelegen perceel dat in handen van een projectontwikkelaar. bbn adviseurs is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het project...

Uitleglocatie Tag West Genemuiden

Uitleglocatie Tag West Genemuiden

Het gebied Tag is een van de twee potentiële uitleglocaties in Genemuiden, een kern in de gemeente Zwartewaterland. De afgelopen jaren is het oostelijk deel van Tag (Tag Oost) ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Genemuiden (OCG). Het kader voor deze ontwikkeling...

Woonlocatie Zenderpark IJsselstein

Woonlocatie Zenderpark IJsselstein

In de wijk Zenderpark in IJsselstein zijn circa 4.000 woningen en de bijbehorende voorzieningen, waaronder een nieuw stadhuis en scholen, gerealiseerd. De maatschap bbn adviseurs/BVR kreeg van de gemeente IJsselstein de opdracht voor het totale bouwmanagement van de...

Bedrijventerrein Flight Forum Eindhoven

Bedrijventerrein Flight Forum Eindhoven

Schiphol Real Estate ontwikkelde in de directe nabijheid van Eindhoven Airport het innovatieve bedrijventerrein Flight Forum. Het stedenbouwkundig ontwerp voor dit bedrijventerrein is opgesteld door MVRDV Architecten. Het ontwerp wordt gekenmerkt door gebouweilanden...

Herontwikkeling Kolkakkerweg Nobelweg Wageningen

Herontwikkeling Kolkakkerweg Nobelweg Wageningen

De Woningstichting in Wageningen wil het gebied aan de Kolkakkerweg-Nobelweg herontwikkelen en heeft daarvoor diverse scenario's opgesteld. Hierover wil de Woningstichting nadere afspraken maken met de Gemeente Wageningen. bbn adviseurs is gevraagd om voor de locatie...

Onderwijslocatie Kenniswerf Vlissingen

Onderwijslocatie Kenniswerf Vlissingen

Het opstellen van een stedenbouwkundig plan met financiële onderlegger voor de ontwikkeling van gebied met een mix van onderwijs en bedrijven. De gemeente Vlissingen wilde de bestaande kennisactiviteit in het Edisongebied uit laten groeien tot een kenniscluster. Het...

Herontwikkeling Haven fase 2 Katwijk

Herontwikkeling Haven fase 2 Katwijk

In samenwerking met de gemeente Katwijk (her)ontwikkelt Proper-Stok Groep B.V. Haven fase 2 in Katwijk. Het voormalig haven- en industriegebied wordt getransformeerd naar een volledig nieuwe woonwijk met circa 400 woningen en appartementen in diverse typologieën,...

Bedrijfserf Katwoude Waterland

Bedrijfserf Katwoude Waterland

De Noord-Hollandse gemeente Waterland is bezig met de ontwikkeling van het plan 'Bedrijfserf te Katwoude'. Dit bedrijfserf aan de Hoogedijk moet een kleinschalig bedrijventerrein worden. Het is bedoeld voor de hervestiging van lokaal georiënteerde bedrijven afkomstig...

Zakencentrum Weena International Rotterdam

Zakencentrum Weena International Rotterdam

Het complex bevat kantoor-, vergader-, parkeer-, congres- en retailruimten. Tevens zal er een casino in het complex worden gehuisvest. Het complete complex is opgebouwd uit 8 kantoorgebouwen variërend in hoogte tot maximaal 190 m, welke verbonden zijn door een...

Woonwijk De Grote Geest Monster

Woonwijk De Grote Geest Monster

De ontwikkelaars TRS Ontwikkelingsgroep en Klok Druten Ontwikkeling (KDO) hebben gewerkt, in samenwerking met de gemeente Monster, aan de ontwikkeling van de derde fase van de populaire woonwijk De Grote Geest. Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp van Kuiper...

Planeconomisch beleid gemeente Hoogeveen

Planeconomisch beleid gemeente Hoogeveen

Via een aantal workshops met betrokken vakafdelingen en het college van B&W is inzicht geboden in de financiële en programmatische effecten van de Structuurvise Hoogeveen 2015-2030. Dit is vertaald in een financiële paragraaf passend bij deze opgaven. In een gelijk...

Betuws bedrijvenpark Overbetuwe

Betuws bedrijvenpark Overbetuwe

Regionaal bedrijventerrein met ambities Binnen de stadsregio Arnhem-Nijmegen is het Betuws Bedrijvenpark een nieuw regionaal bedrijventerrein, dat volledig ontwikkeld wordt door een consortium van marktpartijen. Vanaf het opstellen van de ontwikkelingsvisie tot en met...

Centrumplan met bibliotheek Wijchen

Centrumplan met bibliotheek Wijchen

De gemeente Wijchen wil drie locaties in het centrum gaan herontwikkelen. De gemeente heeft aan bbn adviseurs gevraagd om voor twee van deze locaties een globale financiële haalbaarheidsanalyse op te stellen. Het gaat hierbij om De Oostflank en de Oude Klapstraat...

Stadswijk Céramique Maastricht

Stadswijk Céramique Maastricht

In opdracht van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) begeleidt bbn adviseurs de realisatie van het prestigieuze project Céramique te Maastricht. Het voormalige Sfinxterrein is omgetoverd tot een aansprekende stadswijk met 1.600 woningen en in totaal 115.000 m²...

Herstructurering Geeren Zuid Breda

Herstructurering Geeren Zuid Breda

Woningstichting Singelveste staat de komende jaren voor de opgave om de buurt Geeren Zuid, als onderdeel van de wijk Hooge Vught te Breda, op te waarderen door middel van herstructurering. Aan bbn adviseurs is gevraagd om de financiële effecten van deze...

De Nobelaer Etten-Leur

De Nobelaer Etten-Leur

Het huidige sociaal, cultureel en educatief centrum De Nobelaer bestaat 50 jaar en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De jaarlast van renovatie zou minstens zoveel gaan kosten als de jaarlast van nieuwbouw. De 6 bestaande culturele organisaties gefuseerd...

Herinrichting kuststrook Oostmaat Spakenburg

Herinrichting kuststrook Oostmaat Spakenburg

Een samenwerkingsverband tussen een ontwikkelaar, een bouwbedrijf en een gemeente die een voormalig industriegebied herontwikkelen tot een hoogwaardig woon- en verblijfsgebied. Dat was de opgave die de gemeente Bunschoten te doen stond in het project Oostmaat te...

Woningen Veste Residentie Oosterheide Oosterhout

Woningen Veste Residentie Oosterheide Oosterhout

Door V.O.F. Veste Residentie Oosterheide is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een appartementencomplex in Oosterhout. Het plan voorziet in de sanering van een bestaande bandenhandel, de realisatie van een ecologische verbindingszone en de realisatie van een...

Herstructurering Cluster 4 Zuiderveld Joure

Herstructurering Cluster 4 Zuiderveld Joure

Cluster 4 van de wijk Zuiderveld in Joure wordt grondig opgeknapt door de gemeente Skasterlân en Woningstichting Haskerland. De herstructurering van deze wijk richt zich op aanpassingen in de woningvoorraad en het opknappen van de openbare ruimte. Eerdere plannen...

Woonwijk De Malvert Nijmegen

Woonwijk De Malvert Nijmegen

Een gestapelde woonwijk waar men al lange tijd discussieerd over een noodzakelijke herontwikkeling. De juiste balans tussen renovatie en nieuwbouw is vanaf het begin twistpunt geweest. Uiteindelijk ligt er een stedenbouwkundig plan, maar is het dan nog wel haalbaar?...