Het Duet te Uithoorn

Bijna tien jaar geleden is de eerste stap gezet tot samenwerking tussen de Stichting ICBO en Kinderopvang Solidoe voor gezamenlijk gebruik van gereserveerde nieuwbouw voor de basisschool De Regenboog. Door de vertraging van de nieuwbouw ontstond er een kans om de samenwerking te verdiepen en uitvoerig na te denken wat de mogelijkheden zijn om het nieuwe gebouw te delen. Tijdens verkennende gesprekken kwam naar voren dat de ambitie verder ging dan tot nu toe gebruikelijk was in Uithoorn. Dit heeft geresulteerd dat er niet meer gesproken wordt van een Brede School maar van een Integraal Kindcentrum!

Binnen een Integraal Kindcentrum zijn de partners voor opvang en onderwijs gelijkwaardig en werken medewerkers als 1 team vanuit een gedeelde pedagogische visie. Een Integraal Kindcentrum is voor kinderen van 0-12 jaar en biedt een breed aanbod, met naast onderwijs en opvang ook activiteiten in het kader van sport, spel en cultuur. In overleg kunnen in het Integraal Kindcentrum ook meer wijkgebonden activiteiten plaatsvinden, in de avonduren of de weekenden. Het te realiseren gebouw biedt naast de ruimtes voor onderwijs en opvang een scala aan ruimtes die gezamenlijk en eventueel ook door externe partijen gebruikt worden.

Bbn is door de Stichting ICBO Uithoorn ingeschakeld om het gehele proces vanaf initiatieffase t/m de realisatiefase te begeleiden. bbn heeft voor dit project onder andere het Programma van Eisen, inclusief duurzaamheidsaspecten en bijbehorende budgettering opgesteld, heeft het projectmanagement en het bouwkostenmanagement gevoerd. Tevens heeft bbn de begeleiding verzorgd van het aanbestedingsproces van de selectie van de marktpartij. Bij de aanbestedingsmethodiek is, op basis van opgestelde prestatiespecificaties, de vraag bij de marktpartijen neergelegd om een ontwerp en een prijsaanbieding in te dienen.

Facts and figures

Opdrachtgever

Stichting ICBO Uithoorn

Geleverde diensten

Architect

BBHD

Omvang

circa 3.140 m2 bvo

Meer van een bbn bebouwde wereld