Herindeling Súdwest Fryslân

Per 1 januari 2011 heeft een fusie plaatsgevonden van 5 gemeenten en de intergemeentelijke Sociale Dienst tot een nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Het betreft de gemeenten Sneek, Bolsward, Wûnseradiel, Nijefurd, Wymbritseradiel en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest Friesland. De Gemeente Súdwest Fryslân brengt de bestuurlijke en ambtelijke organisatie voorlopig onder binnen de huidige gemeentehuizen.

Súdwest Fryslân is qua grondgebied de grootste gemeente van Nederland en met haar 83.000 inwoners de 2e gemeente van Friesland. De fusie is gerealiseerd door het Projectbureau Herindeling Súdwest Fryslân. Een van de opgaven was het realiseren van een passende huisvesting. De gemeente koos om de bestuurlijke organisatie onder te brengen in het stadhuis in Sneek, de raadsvergaderingen vinden plaats in het stadhuis in IJlst en de ambtelijke organisatie is verdeeld over de 10 huisvestingslocaties binnen de 5 voormalige gemeenten. Voor dienstverlening aan de burgers heeft de gemeente 3 gemeenteloketten, deze bevinden zich in Sneek, Bolsward en Workum.

De gemeente Súdwest Fryslân heeft bbn gevraagd ondersteuning te leveren bij de realisatie van de uitbreiding en vernieuwing van de raadzaal in IJlst en het gemeenteloket in Bolsward. Daarnaast vroeg de gemeente bbn de fysieke verhuizing te organiseren. bbn heeft de aanbesteding, de opdrachtverstrekking, de voorbereiding en de begeleiding van de verhuizing verzorgd. bbn heeft diverse stukken opgesteld ter voorbereiding van de verhuizing. Het door bbn opgestelde draaiboek en logistiek plan werd na afloop van elke verhuisdag waar nodig bijgewerkt. bbn heeft de afstemming verzorgd tussen de verschillende projectonderdelen en een bijbehorende werkomschrijving en bestek opgesteld. De aanbesteding heeft plaatsgevonden door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding. bbn heeft eveneens de contractvorming en het toezicht op de uitvoering verzorgd.

Facts and figures

Opdrachtgever

Projectbureau Herindeling Súdwest Fryslân

Geleverde diensten

Meer van een bbn bebouwde wereld